Artikel 9: Adviezen, ontwerpen en materialen

9.1: Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van CARRYMATE B.V. krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 9.2: Voor de door CARRYMATE B.V. zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid zelf op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen in artikel 11 van deze voorwaarden. 9.3: Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens haar voorgeschreven te gebruiken materialen, onderdelen en/of productiemethoden.

Artikel 10: Auteursrechten en rechten van Industrieel en Intellectueel eigendom

10.1: CARRYMATE B.V. behoudt alle rechten zoals de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, berekeningen, verstrekte ontwerpen (zowel artistiek als technisch), afbeeldingen, tekeningen (proto)-modellen, schema’s en overige door of via CARRYMATE B.V. totstandgekomen of gepubliceerde bescheiden. 10.2: De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van CARRYMATE B.V. ongeacht of aan wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van CARRYMATE B.V. niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan CARRYMATE B.V. een boete verschuldigd van € 250.000,-- , zegge: tweehonderdvijftigduizend euro. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 10.3: De wederpartij moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld onder lid 1 van dit artikel binnen een week na het eerste verzoek retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan CARRYMATE B.V. een boete verschuldigd van € 10.000,-- , zegge: tienduizend euro per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 10.4: Indien een derde de wederpartij schending van (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde verwijt met betrekking tot door CARRYMATE B.V. geleverde goederen en/of diensten, dan zal CARRYMATE B.V. zich inspannen strijd met het recht van de derde te heffen, bijvoorbeeld door wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor goederen en/of diensten die door CARRYMATE B.V. zelf zijn geproduceerd en/of in het verkeer gebracht zijn en niet voor goederen en/of diensten die op instructie van de wederpartij zijn ontwikkeld. Om zich te kunnen beroepen op straffe van verval op deze inspanningsverplichting, dient de wederpartij CARRYMATE B.V. onverwijld van schending als bedoeld in dit lid in kennis te stellen en tevens CARRYMATE B.V. de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke schikking. CARRYMATE B.V. behoudt te allen tijde het recht goederen en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met rechten van derden.

Artikel 11: Garantie

11.1: CARRYMATE B.V. garandeert geleverde zaken gedurende een jaar na de levering tegen gebreken, veroorzaakt door constructie-, fabricage en/of materiaalfouten mits CARRYMATE B.V. vrij was in de keuze daarvan. Als er direct of indirect gebreken ontstaan door gebruik van materiaal, constructie- of fabricagemethoden op verzoek van de wederpartij is CARRYMATE B.V. nimmer voor deze schade aansprakelijk. 11.2: De wederpartij heeft een inspectieplicht en dient leveringen of uitvoeringen van diensten binnen veertien dagen na uitvoering van de overeenkomst nauwgezet op eventuele gebreken te controleren. De geconstateerde gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen na het tijdstip van constatering of het tijdstip waarop deze gebreken geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk aan de directie van CARRYMATE B.V. mede te delen. Als dit niet gebeurt dan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt de aanspraak op garantie op de betreffende gebreken. 11.3: De garantie bestaat uit kosteloze vervanging of, ter keuze van CARRYMATE B.V., reparatie van het defecte product of onderdelen door CARRYMATE B.V.. Bijkomende directe of indirecte kosten ontstaan door het defecte product worden nimmer vergoed. 11.4: Wederpartij moet CARRYMATE B.V. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 11.5: Geen aanspraak op garantie bestaat indien: a) het gebrek het gevolg is van gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud; b) het gebrek zich voordoet na blootstelling aan extreme omstandigheden waaronder overbelasting en/of overbelading; c) het gebrek zich voordoet na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of door derden uitgevoerd c.q. aangebracht zonder voorkennis of toestemming van CARRYMATE B.V.; d) de wederpartij niet voldoet aan al haar verplichtingen jegens CARRYMATE B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende. e) de door CARRYMATE B.V. uitgevoerde werkzaamheden noodreparaties betreffen. f) CARRYMATE B.V. bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een aan haar door wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen, constructiemethode en/of werkmethode. 11.6: Geen garantie wordt gegeven op onderdelen of verwerkte onderdelen die niet nieuw waren op het moment van levering. 11.7: Voor zover niet anders bepaald vervallen alle aanspraken op garantie van de wederpartij jegens CARRYMATE B.V. door verloop van een jaar na leveringsdatum, tenzij anders overeengekomen. 11.8: Indien een situatie van noodzaak tot onmiddellijk herstel zich voordoet op een locatie die voor CARRYMATE B.V. niet op redelijke termijn bereikbaar is blijft de garantie geldig bij het inschakelen van derden onder de voorwaarde dat vooraf overleg met CARRYMATE B.V.heeft plaatsgevonden. Wederpartij dient dan de noodzaak van het inschakelen van derden aantoonbaar te maken aan de hand van de door deze derden verstrekte gegevens en/of aan de hand van kapotte onderdelen. Indien de reparatie uitgevoerd wordt door een door CARRYMATE B.V. erkend servicepunt kan het overleg vooraf achterwege blijven. 11.9: Indien herstel in het buitenland noodzakelijk is vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van CARRYMATE B.V. geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte reparatiekosten. De wederpartij dient de factuur van de buitenlandse reparateur te overleggen. 11.10: Op de door CARRYMATE B.V. uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van drie maanden na aflevering van het gerepareerde product. 11.11: Eventueel vervoer ter herstel naar een door CARRYMATE B.V. aan te wijzen locatie geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Eventuele reis- en verblijfkosten komen ook voor rekening en risico van de wederpartij. 11.12: Enige verdere of andere garantie, anders dan in dit artikel uitdrukkelijk omschreven, zijn niet van toepassing op de door CARRYMATE B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1: Behoudens daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is CARRYMATE B.V. niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd of uit welk hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover de aansprakelijkheid van CARRYMATE B.V. terzake is verzekerd. 12.2: De aansprakelijkheid van CARRYMATE B.V. voor geleverde zaken of verrichte diensten is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven garantieverplichting tot vervanging of herstel, behoudens indien en voorzover dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen. 12.3: Een vordering terzake van bedrijfsschade zoals stagnatieschade, gederfde winst of andere directe of indirecte schade, alsmede schade door persoonlijke ongevallen of schade aan de betreffende zaak of andere zaken van de wederpartij of derden is uitgesloten. De schadevordering is niet uitgesloten voorzover de verzekering van CARRYMATE B.V. deze schade vergoed. 12.4: CARRYMATE B.V. is niet aansprakelijk voor kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a) met opzet of door grove schuld ontstane fouten van personeel en derden, die in opdracht van CARRYMATE B.V. werkzaamheden uitvoeren; b) een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop CARRYMATE B.V. de zaken in het verkeer bracht, dan wel aan wederpartij leverde, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te kennen. CARRYMATE B.V. is evenmin aansprakelijk voor kosten en schade in de gevallen als bedoeld in artikel 11 lid 5. 12.5: De wederpartij vrijwaart CARRYMATE B.V. voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door CARRYMATE B.V. aan de wederpartij geleverde zaken. 12.6: Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door de gebruiker van het product. 12.7: CARRYMATE B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die CARRYMATE B.V. uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

Artikel 13: Overmacht

13.1: Een tekortkoming van CARRYMATE B.V. zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeerd. 13.2: Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die CARRYMATE B.V. niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat CARRYMATE B.V. door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Tevens wordt onder overmacht verstaan: a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan; b) vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van CARRYMATE B.V.; c) transportmoeilijkheden of –belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar CARRYMATE B.V. toe of van CARRYMATE B.V. naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd. d) oorlog(sgevaar) en daarmee vergelijkbare situaties, oproer, sabotage, overstroming, boycot, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde (binnen- of buitenlandse) overheidsmaatregelen. e) natuurrampen, uitzonderlijk slecht weer, blikseminslag, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen. f) overige omstandigheden die redelijkerwijs niet aan CARRYMATE B.V. kunnen worden toegerekend. 13.3: Na ontbinding van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 8.3 heeft CARRYMATE B.V. recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden. 13.4: In een situatie van overmacht kan, als de omstandigheden dit vergen, in onderling overleg schriftelijk van de bepalingen in dit artikel worden afgeweken.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1: Op alle door CARRYMATE B.V. met de wederpartij gesloten overeenkomsten en met de wederpartij aangegane rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.2: De absolute bevoegde rechter binnen het Arrondissement ’s-Hertogenbosch is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen CARRYMATE B.V. en de wederpartij. 14.3: Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft CARRYMATE B.V. ten allen tijde het recht een vordering aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de wederpartij. 14.4: Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. Tevens kan het geschil, in onderling overleg, voorgelegd worden aan een van toepassing zijnde geschillencommissie. 14.5: Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

8 februari 2017